Th?c ph?m kh?i d?y ?am mê tình ái

0
448
th?c ph?m t?t cho chuy?n yêu
th?c ph?m t?t cho chuy?n yêu

Khi cu?c s?ng phòng the có v? nh? ngu?i l?nh thì m?t s? th?c ?n có th? giúp nhóm l?i ng?n l?a c?a s? ?am mê. S? d?ng h??ng v? và hình thái c?a th?c ph?m ?? gây h?ng ph?n ?ã ???c l?u truy?n t? nhi?u th? k? cho ??n nay.

D??i ?ây là m?t s? th?c ph?m giúp xua tan s? ?c ch?, d?n ??n t?ng ham mu?n ho?c làm t?ng l?u l??ng máu t?i c? quan sinh d?c, t?ng kh? n?ng th?c hành và khoái c?m.

Rau qu?

Chu?i, m?ng, d?a chu?t và cà r?t v?i hình dáng c?a nó ?ã t? nói lên kh? n?ng này. Qu? b? ???c ng??i Aztec g?i là “tinh hoàn c?a cây” vì luôn có 2 qu? ?i li?n nhau.

Ng??i Hi L?p và La Mã c? ??i m?i nhau ?n qu? v? (qu? sung) ?? t?ng kh? n?ng tình d?c.

Qu? l?u c?ng ???c coi là “trái táo c?a tình yêu”. ?ó là ni?m tin c?a m?t s? n?n v?n minh c? ??i nh?ng khoa h?c ngày nay ?ã bi?t r?ng nh?ng hoa trái ?ó ch?a nhi?u vitamin và ch?t khoáng không th? thi?u ?? s?n xu?t ra các hormon giúp t?o ra tr?ng thái b?ng t?nh ham mu?n và khoái c?m.

M?t ong

Thu?t ng? “tu?n tr?ng m?t” ra ??i t? bao gi?? Nhi?u th? k? tr??c ?ây nh?ng c?p v? ch?ng m?i c??i ? châu Âu u?ng m?t ong trong tháng ??u tiên c?a hôn nhân ?? t?ng s?c m?nh gi?i tính vì m?t ong c?ng ?em l?i vitamin, ch?t khoáng và các ch?t ch?ng ôxy hóa.

Sôcôla

Truy?n thuy?t k? r?ng Hoàng ?? Montezuma c?a Aztec ?ã s? d?ng r?t nhi?u sôcôla m?i ngày, pha v?i m?t ong ?? t?ng s?c m?nh nam tính.

Có l? Montezuma ?a thích sôcôla còn vì h??ng v? th?m ngon c?a nó. H?t côca ch?a ch?t phenylethamin có tác d?ng kích thích gi?i phóng ra endorphin – m?t ch?t gây khoái c?m.

Th?c ph?m kh?i d?y ?am mê tình ái - ?nh 1.

Ngày nay, b?t côca ?ã ch? bi?n không còn có alkaline ?em l?i ti?ng vang l?n cho s?c kh?e.

Nó ch?a hàm l??ng cao nh?t các ch?t ch?ng ôxy hóa k?t h?p v?i tác d?ng h? n?ng ?? cholesterol trong máu, gi?m tình tr?ng viêm ? các m?ch máu và gi?m huy?t áp t?i ?a. Sôcôla có màu th?m ch?a nhi?u b?t côca h?n.

Hàu, sò, h?n

Ch?a nhi?u dopamin, ch?t kích thích ham mu?n tình d?c và khoái c?m. Nh?ng v?t thân m?m này c?ng ?em l?i ch?t k?m, ch?t khoáng c?n có ?? s?n xu?t ra testosterone, c?n thi?t cho s? ?ánh th?c ham mu?n và khoái c?m ? c? nam và n?.

Tuy nhiên c?ng c?n bi?t kháng l?i s? cám d? c?a món ?n này vì có th? gây ra ng? ??c th?c ph?m nghiêm tr?ng.

M?t s? hàu, sò, h?n có ch?a lo?i vi khu?n tên là Vibrio vulnificus.

Ng??i kh?e m?nh khó có th? b? tác d?ng ph? khi ?n th?c ph?m này nh?ng v?i nh?ng ng??i b? b?nh ?ái tháo ???ng, b?nh gan, r?i lo?n h? mi?n d?ch, b?nh AIDS và nhi?u b?nh m?n tính khác… không nên ?n nhi?u vì có th? b? nhi?m khu?n nghiêm tr?ng, có khi d?n t?i t? vong.

Cá h?i

?n cá h?i có th? giúp l?y l?i s? bình t?nh vì trong cá h?i có nhi?u ch?t béo omega-3 – là ch?t c?i thi?n khí ch?t t? nhiên (theo Susan Kleiner, ti?n s?, tác gi? cu?n sách mang tên Ch? ?? ?n c?i thi?n khí ch?t: c?m giác thú v? khi b?n gi?m cân).

Cá h?i c?ng cung c?p nhi?u vitamin D có tác d?ng v?i não gi?ng nh? nhi?u ch?t d?n truy?n th?n kinh: t?ng n?ng ?? serotonin, ch?t d?n truy?n th?n kinh ?em l?i c?m giác bình t?nh và lo?i tr? khí ch?t cáu b?n.

T?i

Có nhi?u ch?t ch?ng ôxy hóa nên b?o v? t? bào không b? t?n th??ng, c?ng ???c xem là khu?y ??ng ham mu?n tình d?c và t?ng l?u l??ng máu.

R??u

U?ng r??u ít m?i ngày có th? giúp gi?m nguy c? b? b?nh tim nh?ng u?ng nhi?u h?n l?i có th? gây bu?n ng?.

R??u làm cho h? th?n kinh trung ??ng gi?m ho?t ??ng, nghi?n r??u g?n li?n v?i r?i lo?n ch?c n?ng c??ng d??ng và làm suy gi?m ho?t ??ng tình d?c.

Cùng chu?n b? b?a ?n t?o c? h?i ?? ?ôi b?n tình g?n bó h?n

M?t b?a ?n ngon có th? là b??c kh?i ??u ?? ti?n ??n quan h? tình d?c, k? c? mùi th?c ?n c?ng tham gia vai trò này. Mùi vani ??c bi?t có tác d?ng quy?n r?, nh?t là khi thêm vào bánh n??ng hay r??u sâm-panh.

Th?c ph?m kh?i d?y ?am mê tình ái - ?nh 2.

Có nghiên c?u ?ã cho th?y r?ng mùi th?m c?a bánh n??ng bí ngô, bánh pizza phoma và ngô rang v?i b? làm t?ng l?u l??ng máu t?i c? quan sinh d?c nam và bánh n??ng bí ngô cho thêm o?i h??ng l?i càng t?ng tác d?ng.

?i?u quan tr?ng là ?ôi b?n tình nên cùng nhau ?n t?i v?i nh?ng th?c ?n c? hai cùng ?a thích, ch? nên tránh ?n quá no hay u?ng ??n m?c say s?n.

V? lâu dài, s?c kh?e là th? t?ng d?c n?ng t?t nh?t, m?t tr?ng thái s?c kh?e th? ch?t t?t cùng v?i tr?ng thái c?m xúc tích c?c là hai y?u t? ch? y?u ?? có ??i s?ng tình d?c th?a mãn.

Theo Suckhoevadoisong

>> Siêu th?c ph?m có th? c?u m?ng s?ng c?a b?n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here