Tình d?c có nh?ng l?i ích gì?

0
407
quan h? tình d?c
quan h? tình d?c

Gi?m huy?t áp và nguy c? tai bi?n tim m?ch: N?u th??ng xuyên quan h? tình d?c s? giúp b?n t?ng c??ng s?c kh?e tim m?ch và l?u thông máu trong c? th?. ??ng th?i, có nghiên c?u ?ã ch?ng minh ???c m?i liên quan gi?a ho?t ??ng tình d?c và gi?m huy?t áp (c? th? là huy?t áp tâm thu).

Tình d?c có nh?ng l?i ích gì?

Nh?ng quý ông ho?t ??ng tình d?c 2 l?n/tu?n s? gi?m m?t n?a nguy c? t? vong do b?nh tim m?ch so v?i nh?ng ng??i ít ho?t ??ng tình d?c.

Gi?m nguy c? ung th?: Nh?ng quý ông có s? phóng tinh th??ng xuyên s? gi?m thi?u nguy c? b? ung th? tuy?n ti?n li?t. Ph? n? ít ho?c không ân ái có nguy c? m?c b?nh ung th? vú cao g?p 3 l?n so v?i ng??i quan h? tình d?c th??ng xuyên.

Ng? ngon h?n và gi?m stress: Quan h? tình d?c giúp gi?i phóng oxytocin. Hormon này ???c gi?i phóng khi ??t c?c khoái giúp ng? ngon và thúc ??y não gi?i phóng serotonin, opioid khi?n b?n c?m th?y th? giãn và bu?n ng?. Quan h? tình d?c c?ng là cách giúp gi?m stress.

C?ng th?ng có th? làm gi?m ham mu?n và các v?n ?? nh? r?i lo?n c??ng d??ng, khô và co th?t âm ??o. Khi b?n c?m th?y lo l?ng, c? th? s?n sinh cortisol ng?n vi?c s?n xu?t hormon testosterone. Tuy nhiên, quan h? tình d?c giúp gi?m c?ng th?ng, ng? ngon, gi?m huy?t áp. Endorphin ???c gi?i phóng khi quan h? tình d?c giúp b?n c?m th?y h?nh phúc.

Tình d?c t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch: Các chuyên gia cho r?ng quan h? tình d?c giúp b?o v? c? th? ch?ng l?i s? xâm nh?p c?a m?m b?nh. 

Ng??i có ho?t ??ng tình d?c th??ng xuyên s? ít b?nh t?t h?n. Nh?ng ng??i có quan h? tình d?c 1 – 2 l?n/tu?n thì m?c kháng th? cao h?n so v?i nh?ng ng??i quan h? tình d?c ít h?n.

Giúp gi?m ?au: Khoái c?m tình d?c gi?i phóng các hormon giúp t?ng ng??ng ?au c?a c? th?.

Khi c? th? ??t “c?c khoái”, hormon oxytocin ???c ti?t ra nhi?u h?n, kích thích c? th? gi?i phóng ch?t endorphin – có tác d?ng nh? là m?t lo?i morphin gi?m ?au hi?u qu?. S? kích thích tình d?c c?ng gi?m ?au ??u, c?n ?au l?ng m?n tính, ?au kh?p và ?au chân, gi?m co th?t t? cung…

C?i thi?n ch?ng lãnh c?m: Lãnh c?m tình d?c s? ???c c?i thi?n b?ng chính ho?t ??ng tình d?c. ??i v?i n? gi?i, vi?c này giúp ti?t ch?t nh?n âm ??o, t?ng l?u l??ng máu và t?ng s? ?àn h?i s? làm ng??i ta c?m giác t?t h?n v?i cu?c s?ng l?a ?ôi.

Theo SKDS

>> Gi?i ?áp th?c m?c v? “chuy?n ?y”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here