Tình d?c – L?i ích và nguy c? v?i h? tim m?ch

0
471
Tình d?c
Tình d?c

Ho?t ??ng tình d?c là nhu c?u c? b?n, chính ?áng và bình ??ng c?a m?i con ng??i.

G?n ?ây, tình d?c ?ã ???c xã h?i nhìn nh?n c?i m? và ?úng m?c h?n, coi ?ó là nh?ng nhu c?u sinh lý bình th??ng và hi?u ???c nh?ng tác d?ng tích c?c c?a tình d?c nh? t?ng c??ng s?c kh?e, gi?m c?ng th?ng, m?t m?i, giúp cu?c s?ng v? ch?ng mãn nguy?n và h?nh phúc h?n.

Tình d?c - L?i ích và nguy c? v?i h? tim m?ch

V?i nh?ng ng??i kh?e m?nh, ho?t ??ng tình d?c ?i?u ?? không nh?ng giúp cho th?a mãn v? tinh th?n mà còn t?t cho h? tim m?ch.

Tình d?c ? ng??i b?nh tim m?ch

Khi ho?t ??ng tình d?c, các b? ph?n c? th? ??u ???c v?n ??ng, góp ph?n tiêu hao n?ng l??ng, giúp gi?m béo phì, ngoài ra c? th? ti?t ra n?i ti?t t? sinh d?c giúp t?ng c??ng ??ng hóa các ch?t dinh d??ng, chuy?n hóa ch?t ??m, ch?t m? và ???ng trong c? th?, s? làm gi?m m? máu (cholesterol máu), gi?m ???ng máu và h?n ch? m?t s? nguy c? c?a b?nh tim m?ch.

? ph? n?, ho?t ??ng tình d?c còn làm t?ng l??ng hormon oxytocin giúp c? th? tr? ra, t?ng c?m giác mãn nguy?n, yêu ??i và h?nh phúc.

Tình d?c - L?i ích và nguy c? v?i h? tim m?ch - ?nh 1.

Ng??i b?nh tim m?ch nên khám ??nh k? và c?n có t? v?n c?a bác s? ?? ki?m soát b?nh.

Tuy nhiên, ??i v?i ng??i có b?nh tim m?ch, ho?t ??ng tình d?c là ho?t ??ng g?ng s?c nh?, làm t?ng nh?p tim và huy?t áp, nh?ng không nhi?u.

??i v?i ng??i có b?nh tim nh? (nh? suy tim ?? I-II, t?ng huy?t áp giai ?o?n I, II…) thì ho?t ??ng tình d?c nh? nhàng không ?nh h??ng ??n b?nh, mà ng??c l?i còn có l?i cho tim m?ch khi duy trì ??u ??n và nh? nhàng.

Khi ng??i b?nh t?ng huy?t áp giai ?o?n III (huy?t áp t?i ?a trên 180mmHg), suy tim n?ng ho?c có b?nh thi?u máu c? tim, c?n l?u ý ?i?u ch?nh ho?t ??ng tình d?c ?? tránh tai bi?n.

N?u b?nh nhân có suy tim ?? III tr? lên (b?nh nhân th?y khó th? c? khi ngh? ng?i) thì c?n tránh quan h? tình d?c và ?i?u tr? tích c?c, khi m?c ?? suy tim gi?m d?n có th? ho?t ??ng tình d?c nh?ng nên h?n ch? và tránh g?ng s?c.

Khi sinh ho?t tình d?c mà th?y khó th? ho?c m?t c?n ng?ng ngay, có th? thay ??i t? th? ?? gi?m m?c ?? g?ng s?c.

Khi ?i?u tr? b?nh ch?a ?n ??nh c?ng nên tránh quan h? tình d?c, vì có th? làm b?nh n?ng h?n, xu?t hi?n r?i lo?n nh?p tim, thi?u máu c? tim… nguy hi?m ??n tính m?ng.

??i v?i b?nh nhân t?ng huy?t áp giai ?o?n I và II, có th? ti?p t?c ho?t ??ng tình d?c.

C?n l?u ý m?t s? thu?c ?i?u tr? t?ng huy?t áp có th? gây gi?m ch?c n?ng tình d?c, vì v?y c?n ???c t? v?n c?a bác s? tim m?ch khi dùng thu?c h? huy?t áp, n?u có nh?ng ph?n ?ng ph? ?ó nên thay b?ng thu?c khác theo h??ng d?n c?a th?y thu?c ?? không ?nh h??ng ??n ch?c n?ng tình d?c.

??i v?i ng??i b?nh b? thi?u máu c?c b? c? tim (do h?p ??ng m?ch vành) có bi?u hi?n ?au ng?c thì c?n tránh ho?t ??ng tình d?c ho?c khi ho?t ??ng tình d?c có xu?t hi?n ?au ng?c thì c?n ng?ng ngay.

Khi b?nh ???c ?i?u tr? ?n ??nh, không còn ?au ng?c, có th? ti?p t?c ho?t ??ng tình d?c, tuy nhiên c?n ch?n t?n su?t và m?c ?? phù h?p.

??i v?i ng??i b?nh sau ph?u thu?t tim m?ch có th? tr? l?i quan h? tình d?c sau kho?ng vài tu?n. B?nh nhân có th? b?t ??u m?t cách t? t?.

?a s? ng??i b?nh b?t ??u quan h? sau 2 – 3 tu?n. Theo ??c tính, khi ng??i b?nh có th? ?i lên c?u thang b? 3 t?ng thì có th? tr? l?i ho?t ??ng tình d?c t? t? và bình th??ng.

Các tri?u ch?ng c?n l?u ý

Trong lúc quan h? tình d?c, nh?p tim s? t?ng, da s? h?ng và ?m h?n. ?ây là nh?ng bi?u hi?n bình th??ng.

Khi th?y xu?t hi?n các bi?u hi?n nh? ?au ng?c, khó th?, nh?p tim nhanh ho?c không ??u, c?n d?ng l?i và nói v?i b?n tình.

Nên khám và ???c t? v?n b?i bác s? chuyên khoa tim m?ch sau ?ó.

Trên th?c t?, có th? g?p hi?n t??ng “th??ng mã phong” hay ?ông y còn g?i là “t?u d??ng”, bi?u hi?n là khi giao h?p ??n lúc c?c khoái, ng??i ?àn ông vã m? hôi l?nh, chân tay l?nh, th? d?c, b?t t?nh, m?ch ??p y?u, tinh d?ch ch?y ra liên t?c ??n khi ki?t s?c…

Tr??ng h?p này hay g?p ? ng??i có b?nh lý tim m?ch tr??c ?ó.

Theo kinh nghi?m c?a ?ông y, ng??i v? c?n bình t?nh, không ???c ??y ng??i ch?ng ra mà gi? nguyên t? th?, hà h?i th?i ng?t, nhanh chóng dùng v?t nh?n nh? kim b?ng, trâm cài tóc… châm m?nh vào ??u x??ng cùng c?t (v? trí huy?t tr??ng c??ng) ho?c huy?t h?i âm là ?i?m gi?a n?i t? g?c d??ng v?t ??n h?u môn.

??ng th?i dùng ngón tay b?m m?nh vào v? trí gi?a c?a rãnh nhân trung t? g?c m?i xu?ng môi trên. N?u ng?ng tim c?n ?n tim ngoài l?ng ng?c. Sau ?ó g?i ?i?n c?p c?u và chuy?n ??n b?nh vi?n s?m nh?t có th?.

L?i khuyên c?a bác s?

?? ??m b?o an toàn khi sinh ho?t tình d?c, ng??i b?nh c?n ???c t? v?n ??y ?? v? l?i ích và nh?ng nguy c? có th? g?p ph?i.

C?n duy trì thói quen ?n u?ng ?i?u ??, t?p th? d?c, ngh? ng?i, dùng thu?c ??u ??n h?p lý theo h??ng d?n c?a bác s?, d?ng hút thu?c lá, không u?ng r??u. Nên quan h? ít nh?t 2 gi? sau b?a ?n, c?n tránh khi m?t c?ng nh? tránh ngày quá nóng hay quá l?nh.

Duy trì quan h? tình d?c giúp cho ??i s?ng v? ch?ng thêm g?n g?i. V?i ng??i có b?nh tim m?ch, tình d?c ?úng m?c s? giúp gi?i t?a stress, th?y t? tin và yêu cu?c s?ng h?n, giúp chi?n ??u v?i b?nh tim m?ch.

Ngoài ra, các ho?t ??ng th? ch?t nh? ?i b?, b?i, ??p xe, khiêu v? ? m?c ?? phù h?p có tác d?ng làm gi?m nguy c? tim m?ch trong lúc quan h? tình d?c.

Theo Suckhoevadoisong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here