Tr? b? cúm có th? ch?m sóc t?i nhà, nh?ng n?u có 7 d?u hi?u này c?n ??a ?i vi?n g?p

0
470
b?nh cúm ? tr? em
b?nh cúm ? tr? em

Cách x? trí thông th??ng cho b?nh cúm là ? nhà và ngh? ng?i, u?ng nhi?u n??c, gi?m ?au và h? s?t b?ng các lo?i thu?c không c?n kê toa nh? paracetamol.

Tuy nhiên, mùa cúm ? th?i ?i?m này ??c bi?t tr? nên vô cùng ?áng s? ??i v?i các b?c cha m?. Ít nh?t 53 tr? em trên toàn n??c M? ?ã ch?t vì b?nh cúm, và các b?c ph? huynh c?n bi?t khi nào b?nh cúm ? tr? tr? nên t? h?n – và th?i ?i?m c?n ??a tr? t?i b?nh vi?n g?p.

?ây không ph?i là m?t câu h?i d? tr? l?i, các chuyên gia cho bi?t.

Ti?n s? William Schaffner, chuyên gia v? b?nh truy?n nhi?m c?a ??i h?c Y Khoa Vanderbilt, nói: “M?i l?n m?t khác, ngay c? v?i nh?ng tr? kh?e m?nh, ch?ng cúm này và nh?ng ch?ng khác có th? làm cho m?t ng??i m?c b?nh b? suy s?p r?t nhanh”.

H?u h?t ph? huynh ??u bi?t r?ng h? c?n theo dõi ch?t ch? tr? em d??i 5 tu?i, ??a tr? ??n b?nh vi?n th?t nhanh n?u có b?t k? d?u hi?u nào cho th?y b?nh c?a tr? tr? nên tr?m tr?ng.

?i?u quan tr?ng là b?n c?n ph?i ??c bi?t l?u ý ??n tr? s? sinh và tr? d??i 2 tu?i, ??m b?o r?ng tr? ?ang có ?? n??c vì khi b?nh tr? r?t d? b? m?t n??c.

D?u hi?u c?nh báo kh?n c?p ? tr? em b? cúm

Các tri?u ch?ng sau ?ây ? tr? em b? b?nh cúm c?n ph?i ???c ch?m sóc y t? ngay l?p t?c, theo C.D.C.

• Th? nhanh ho?c khó th?

• Da tái xanh

• Không u?ng ?? n??c

• Ng? li bì ho?c không ph?n ?ng

• Tr? khó ch?u, qu?y khóc, không mu?n g?n g?i b? m?

• Các tri?u ch?ng cúm c?i thi?n nh?ng sau ?ó tr? l?i v?i s?t và ho n?ng h?n

• S?t v?i phát ban

Tr? b? cúm có th? ch?m sóc t?i nhà, nh?ng n?u có 7 d?u hi?u này c?n ??a ?i vi?n g?p - ?nh 1.

Các d?u hi?u cho th?y b?nh cúm ti?n tri?n n?ng ? tr? em là s?t cao dai d?ng không gi?m

Ti?n s? Schaffner cho bi?t, m?c dù ph?n l?n tr? em kh?e m?nh có th? t? kh?i b?nh cúm và h?i ph?c nhanh chóng, tuy nhiên v?n còn m?t s? ít s? ti?n tri?n các bi?n ch?ng ?e d?a tính m?ng và c?n ???c s? ch?m sóc y t? ngay l?p t?c.

Tr? b? các ch?ng b?nh b?m sinh nh? hen suy?n, ti?u ???ng, b?i não, tim m?ch ho?c ??ng kinh c?ng có nguy c? ti?n tri?n các bi?n ch?ng c?a b?nh cúm, và có th? làm tr?m tr?ng thêm các b?nh n?n c? b?n c?a tr?.

B?n c?n ph?i theo dõi nh?ng gì?

Các d?u hi?u cho th?y b?nh cúm ti?n tri?n n?ng ? tr? em là s?t cao dai d?ng không gi?m và s?t ch? gi?m sau khi ??a tr? d??ng nh? ?ã tr?i qua giai ?o?n tr?m tr?ng c?a b?nh, các chuyên gia cho bi?t.

Khi tr? b? s?t dai d?ng ho?c tái phát có th? tr? ?ã m?c ph?i bi?n ch?ng nh? viêm ph?i ho?c ph?n ?ng viêm nguy hi?m, và lúc này các b?c cha m? c?n ph?i ??a tr? ??n các trung tâm y t? m?t cách nhanh chóng.

B?c cha m? c?ng nên theo dõi bi?n ch?ng nhi?m trùng huy?t, m?t bi?n ch?ng nguy hi?m ??n tính m?ng do s? t?n công ? ?t c?a c? th? ch?ng l?i tác nhân gây nhi?m trùng.

Tình tr?ng này ??c tr?ng b?i bi?u hi?n s?t ho?c ?n l?nh, ?au ??n, khó ch?u, da b? ?m ??t do ra nhi?u m? hôi, lú l?n ho?c m?t ph??ng h??ng, th? nhanh, và t?ng nh?p tim.

Ti?n s? Flor M. Munoz, phó giáo s? v? nhi khoa và các b?nh truy?n nhi?m thu?c ??i h?c Y khoa Baylor, Houston nói: “Bi?n ch?ng này x?y ra r?t nhanh, tr? s? b? suy s?p nhanh chóng v? th? tr?ng trong vòng 48 gi?.”

Tr? b? cúm có th? ch?m sóc t?i nhà, nh?ng n?u có 7 d?u hi?u này c?n ??a ?i vi?n g?p - ?nh 2.

Các tri?u ch?ng mà b?n c?n ??a tr? ??n các trung tâm y t? ngay l?p t?c bao g?m hô h?p c?a tr? tr? nên n?ng nh?c, th? nhanh, th? nông ho?c ?au ng?c; môi c?a tr? tr? nên xanh ho?c tím; ph?n ?ng c?a tr? l? ?? h?n m?i ngày; da c?a tr? b? l?nh và ?m ??t; ho?c tr? t? ch?i ?n ho?c u?ng, b? tiêu ch?y và nôn m?a, do làm t?ng nguy c? b? m?t n??c ? tr?.

Nói chung, n?u m?t ??a tr? ??c bi?t cáu g?t, qu?y khóc, ng? quá nhi?u, lú l?n, l? m?, chóng m?t ho?c có d?u hi?u tri giác, và không ho?t ??ng nh? m?i ngày, các b?c cha m? nên tìm ??n s? tr? giúp t? các trung tâm y t?.

Nôn m?a nhi?u và co gi?t c?ng là nh?ng d?u hi?u nguy hi?m.

Nh?ng l?u ý cho tr? s? sinh và tr? ?ang t?p ?i

??i v?i tr? em d??i 2 tu?i, cha m? ph?i c?nh giác v? vi?c tr? có ?? n??c hay không, và xem n??c ti?u có màu s?m hay không, n?u có d?u hi?u m?t n??c thì ?ó là lúc tr? c?n ???c ch?m sóc y t? ngay l?p t?c.

Các tri?u ch?ng khác ?? quan sát ? tr? s? sinh là khó th?, không ?n ???c, tã lót ??t ít h?n bình th??ng và khóc mà không ch?y n??c m?t.

Tr? b? cúm có th? ch?m sóc t?i nhà, nh?ng n?u có 7 d?u hi?u này c?n ??a ?i vi?n g?p - ?nh 3.

Ibuprofen ho?c acetaminophen có th? ???c s? d?ng ? tr? l?n h?n, riêng acetaminophen là thu?c th??ng dùng ?? h? s?t ? tr? s? sinh. Ch? nên s? d?ng v?i li?u l??ng thích h?p, theo h??ng d?n trên bao bì (aspirin không nên dùng cho tr? em).

M?c dù nghe có v? không khoa h?c, h?u h?t các chuyên gia ??u nói r?ng cha m? nên tin vào b?n n?ng c?a h?.

H? bi?t con c?a h? t?t h?n ng??i khác, và n?u h? ngh? có ?i?u gì ?ó không ?n, t?t nh?t nên g?i bác s? và h?i ý ki?n, ho?c ??a tr? ??n trung tâm ch?m sóc kh?n c?p ho?c phòng c?p c?u.

Ti?n s? Schaffner cho bi?t: “Khi m? th?c s? lo l?ng, thì ?ó là lúc không th? xem th??ng – bác s? nhi khoa nên nhìn vào ??a tr? ?ó m?t cách ch?t ch? d?a trên c?m tính c?a bà m?”.

Th? nào g?i là bình th??ng?

Ti?n s? Shikha Garg, cán b? y t? thu?c b? ph?n Phòng Cúm Gia C?mc?a C.D.C cho bi?t, ??i v?i h?u h?t tr? em, m?t ??t cúm ?i?n hình b?t ??u v?i nhi?t ?? t?ng ??t ng?t, ?au h?ng, ho và ?au c?. Tr? nh? c?ng có th? b? bu?n nôn và nôn.

Nh?ng ? h?u h?t tr? em kh?e m?nh, c?n b?nh này s? t? kh?i t??ng ??i nhanh chóng. S?t s? gi?m sau ba ??n b?n ngày, và ho s? gi?m trong vòng m?t ??n hai tu?n, Ti?n s? Garg nói.

Trong khi tr? em nh?p vi?n do cúm th??ng ???c ?i?u tr? b?ng thu?c kháng vi-rút nh? Tamiflu, thì quy?t ??nh kê toa cho b?nh nhân ngo?i trú là m?t ?i?u ph?c t?p ?òi h?i ph?i cân nh?c c?n th?n nh?ng r?i ro và l?i ích vì vi?c ?i?u tr? có th? gây ra các ph?n ?ng ph?, bao g?m bu?n nôn, nôn và, hi?m khi là các ph?n ?ng th?n kinh, Ti?n s? Schaffner cho bi?t.

Các b?c ph? huynh c?ng c?n ph?i ch?m sóc b?n thân mình, ??c bi?t là ph? n? mang thai, nh?ng ng??i ??c bi?t nh?y c?m v?i các bi?n ch?ng do cúm. R?a tay th??ng xuyên và n?u b?n ?ang b?ng m?t ??a tr? b? b?nh, gi? c?m c?a tr? trên vai ?? bé không ho vào b?n.

*Theo NYtimes, soha

>>  Viêm ph?i ? tr? nh? khi th?i ti?t th?t th??ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here