Tr? táo bón không dùng thu?c

0
483
Ch?a b?nh táo bón
Ch?a b?nh táo bón

Táo bón là tr?ng thái ??i ti?n phân khô c?ng, khó ?i, ph?i r?n m?nh, trong ?i?u ki?n ?n u?ng bình th??ng, ng??i b?nh có th? d? dàng nh?n ra táo bón qua nh?ng bi?u hi?n nh? b?nh nhân ??i ti?n hai hay ít l?n h?n m?i tu?n ho?c quá khó kh?n và c?ng th?ng khi ??i ti?n. Táo bón gây nhi?u b?t ti?n cho ng??i b?nh trong cu?c s?ng hàng ngày.

Nguyên nhân chính d?n ??n táo bón

Do ch? ?? ?n u?ng không khoa h?c, ?n ít ch?t x?, u?ng ít n??c. Ch?t x? r?t quan tr?ng ?? duy trì phân to và m?m. Thi?u ch?t x? khi?n phân khô c?ng, khó ?i ??i ti?n.

Thói quen hay nh?n ??i ti?n, t? ?ó d?n d?n s? m?t c?m giác mu?n ?i.

Do ngh? nghi?p: Nh?ng ngh? ph?i ng?i nhi?u ít ho?t ??ng ho?c ??ng m?t ch? quá lâu, ngh? ti?p xúc v?i chì d?n ??n ng? ??c chì m?n tính.

Do thay ??i các n?i ti?t t? trong c? th?: Th??ng g?p ? ph? n? th?i k? kinh nguy?t, mang thai.

Do s? d?ng thu?c: M?t s? thu?c làm gi?m nhu ??ng c?a ru?t ho?c làm phân khô l?i nh? tanin, thu?c an th?n, thu?c có ch?t s?t, canxi… Ho?c các lo?i thu?c nhuâ?n tra?ng b? l?m d?ng trong th?i gian dài c?ng là nguyên nhân gây nên táo bón.

Tr? táo bón không dùng thu?cS?a chua giúp phòng ch?ng táo bón.

Các bi?n pháp tr?

?i?u tr? b?ng châm c?u

Thê? th?c ch?ng (nhiê?t bi?)

Triê?u ch??ng: Ta?o bo?n lâu nga?y, miê?ng khô, ho?ng khô, b??t r??t kho? chi?u (tâm phiê?n), kha?t n???c, rêu l???i va?ng khô, châ?t l???i ?o?, ma?ch tê? sa?c ho??c hoa?t sa?c.

Công th?c huy?t: Khúc trì, h?p c?c, trung qu?n, chi câu, thiên khu, túc tam lý, n?i ?ình.

Th? h? nh??c

Ta?o bo?n thê? khi? h?:

Triê?u ch??ng: ?a?i tiê?n ta?o ke?o da?i, nh?ng phân không qua? khô kê?t, khi ?i ?a?i tiê?n pha?i cô? r??n, sau khi ?i ?a?i tiê?n ng???i mê?t la?, thâ?m chi? va? mô? hôi, kho? th??. S??c m??t tr??ng, ti?nh thâ?n mê?t mo?i, châ?t l???i nh??t, rêu l???i mo?ng, ma?ch tê?.

Thê? huyê?t h?:

Triê?u ch??ng: ?a?i tiê?n ta?o lâu nga?y, hoa m??t, cho?ng m??t, va?ng ?â?u, tâm phiê?n, s?c m??t nh??t nha?t, châ?t l???i nh??t, rêu l???i mo?ng, ma?ch tê?.

Công th?c huy?t cho c? 2 th? trên: Th?n du, thái khê, ph?c l?u, khí h?i. Các huy?t khác nh?: Túc tam lý, tam âm giao, huy?t h?i.

?i?u tr? b?ng xoa bóp

Xoa tam tiêu

Xoa h? tiêu: M?t tay n?m l?i, tay kia úp lên trên ?? giúp s?c. Xoa vòng theo chi?u kim ??ng h? 20 l?n và ng??c l?i 20 l?n, th? t? nhiên.

Xoa trung tiêu: Tay n?m l?i, tay kia úp lên trên ?? giúp s?c, xoa 10 -20 l?n m?i chi?u. Th? t? nhiên; Vu?t t? vùng x??ng s??n c?t theo b? s??n ??n vùng m?m x??ng ?c, thay phiên nhau m?i bên 10 – 20 l?n.

Xoa th??ng tiêu: Ð?t bàn tay ngay ra úp lên ng?c, bàn tay kia úp ch?ng lên, hai cánh tay ?p vào l?ng ng?c r?i xoa vòng tròn theo chi?u kim ??ng h? 20 l?n r?i ??i theo chi?u ng??c l?i 20 l?n. Th? t? nhiên.

Day b?m các huy?t: Thiên khu, Khí h?i, Túc tam lý, Quan nguyên (n?m d??i r?n 3 th?n), Th?y ??o (huy?t Quan nguyên ?o ngang ra 2 th?n). M?i huy?t 1 phút.

Xát h? ch?u trái: Dùng c?nh trong bàn tay trái xát h? ch?u trái t? trên xu?ng d??i và ng??c l?i kho?ng 30 l?n.

Luy?n th?

N?m ng?a, t?nh tâm, chân th?ng, m?t tay ?? trên ng?c, m?t tay ?? trên b?ng, t? t? thót b?ng ?? th? ra, ??y nh? nhàng không khí qua m?i ho?c qua mi?ng. Khi b?ng ?ã thót h?t m?c, ng?ng th? trong giây lát r?i t? t? phình b?ng hít vào. T?p trung và làm v?y trong 3-5 phút. ??ng tác này có tác d?ng xoa bóp d? dày và ru?t, kích thích và ?i?u hòa nhu ??ng ru?t.

Làm sao phòng b?nh?

?? phòng ng?a b?nh táo bón, c?n l?u ý ?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng, t?ng c??ng l??ng rau xanh trong m?i b?a ?n, nh?t là các lo?i rau nh? m?ng t?i, khoai lang, rau mu?ng, d?n, ?ay. Nên b? sung thêm cá vào th?c ??n hàng ngày, ?n t?ng thêm các lo?i qu? nh? cam, quýt, xoài, ?u ?? chín, m??p ??ng, d?a chu?t. ?n thêm các lo?i s?a chua, ??c bi?t là s?a chua có b? sung l?i khu?n cho ???ng ru?t. H?n ch? t?i ?a các lo?i ch?t kích thích: R??u, bia, thu?c lá; các ?? ?n nhanh, ?? ?óng h?p, các gia v? cay, nóng cho quá nhi?u khi ch? bi?n th?c ?n.

Không nên ng?i lâu m?i l?n ?i ngoài và c?ng không nên ng?i lâu m?t ch?. Nên duy trì t?p th? d?c th? thao ?i?u ?? tùy theo s?c c?a mình hàng ngày, duy trì cân n?ng ? m?c h?p lý…

TS. BSCKII. D??ng Tr?ng

Theo Suckhoedoisong

>> Nguy c? s?i th?n vì 3 thói quen h?u nh? ai c?ng m?c ph?i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here