Ung th? c?ng bi?t “ch?n m?t g?i m?m b?nh” v?i 8 nhóm ng??i: Ai c?ng nên xem ?? phòng tránh

0
458
phòng ng?a ung th?
phòng ng?a ung th?

Ung th? c?ng bi?t “ch?n m?t g?i m?m b?nh”: 8 b?nh thích t?n công 8 nhóm ng??i

Bài vi?t này c?a bác s? Ng?y Nguyên Thông, B?nh vi?n 306 Gi?i Phóng Quân (TQ) nh?c nh? chúng ta v? nh?ng nhóm ng??i d? b? ung th? ?? m?t t?i nh?t. Hãy xem ?? chú ý quan tâm t?i s?c kh?e c?a b?n thân h?n.

Cho dù b?n là m?t nhân v?t n?i ti?ng hay m?t công dân bình th??ng, khi ph?i ??i m?t v?i b?nh ung th? thì không có cách nào ?? tr?n thoát. Nh?ng, nói ?i thì c?ng ph?i nói l?i, ung th? không ph?i là không có c?nh báo, và thói quen hàng ngày chính là ngu?n g?c c?a b?nh ung th?.

B?nh ung th? thích “?? m?t” t?i nh?ng nhóm ng??i sau ?ây:

1. Ung th? ph?i: Nh?ng ng??i thích hút thu?c

M?i ng??i ??u bi?t r?ng hút thu?c lá s? r?t có h?i cho s?c kh?e, h?u h?t nh?ng ng??i b? ung th? ph?i ???c ch?n ?oán m?i n?m ??u là nh?ng ng??i liên quan ??n vi?c hút thu?c.

G?n 70 lo?i ch?t ??c h?i trong thu?c lá ?ã ???c xác ??nh m?t cách khoa h?c r?ng ?ó chính là ch?t gây ung th?, và nh?ng ng??i hút thu?c có kh? n?ng phát tri?n ung th? cao g?p 5 l?n so v?i nh?ng ng??i không hút thu?c.

Ung th? c?ng bi?t ch?n m?t g?i m?m b?nh v?i 8 nhóm ng??i: Ai c?ng nên xem ?? phòng tránh - ?nh 1.

2. Ung th? gan: Nh?ng ng??i hay u?ng r??u

U?ng r??u t? x?a ??n nay ???c xem là thói quen c?c k? có h?i cho gan. R??u sau khi vào c? th? th??ng ph?i thông qua gan chuy?n hóa, do ?ó u?ng quá nhi?u có th? gây t?n th??ng l?n cho gan.

Nh?ng ng??i u?ng r??u th??ng xuyên s? gây t?n th??ng và m?c các b?nh v? gan do r??u. Vi?c ?i?u tr? ung th? gan hi?n c?ng ???c xem là chuy?n r?t khó kh?n v?i chi phí l?n. Ch? c?n b?n gi?m u?ng hai ly trong cu?c s?ng hàng ngày c?ng có th? làm gi?m nguy c? ung th?.

3. Ung th? vú: Nh?ng ng??i d? t?c gi?n, n?i nóng

Các b?ng ch?ng khoa h?c cho th?y, trong t? l? ng??i m?c ung th? vú có t?i h?n m?t n?a là do b?n thân luôn mang theo nh?ng n?ng l??ng tiêu c?c.

Có m?t cá tính còn ???c g?i là tính cách ung th?, ?i?u ??c bi?t ?áng nói ? ?ây là có m?t nhóm ng??i không gi?i trong vi?c ti?p xúc v?i m?i ng??i, s?ng h??ng n?i, th??ng h?n d?i, ho?c th??ng gi?n d?, và th??ng c?m th?y m?i th? xung quanh ??u có gì ?ó x?u xa, nhìn cu?c s?ng tiêu c?c, ganh ghét s? th?c s? làm t?ng nguy c? m?c ung th? vú.

Ung th? c?ng bi?t ch?n m?t g?i m?m b?nh v?i 8 nhóm ng??i: Ai c?ng nên xem ?? phòng tránh - ?nh 2.

4. Ung th? th?c qu?n: Nh?ng ng??i thích ?n th?c ?n nóng

Th??ng xuyên ?n các món ?n nóng v?i nhi?t ?? cao h?n 65 ? ho?c các món ?? u?ng nóng s? làm t?ng ?áng k? nguy c? m?c ung th? th?c qu?n, th?c ?n quá nóng s? ??t cháy niêm m?c th?c qu?n, gây ra ung th?.

5. Ung th? tuy?n giáp: Nh?ng ng??i th?c khuya, ng? mu?n

Trong xã h?i hi?n ??i, vi?c ?i ng? s?m càng ngày càng tr? nên xa x? khi có quá nhi?u ng??i ?ang duy trì thói quen th?c khuya. Vi?c làm nh?ng “con cú ?êm” chính là m?t trong nh?ng y?u t? ch?a nguy c? m?c ung th? ?ã ???c nhi?u nghiên c?u ch?ng minh.

Th?c khuya không ch? khi?n cho b?n bi?n ngo?i hình c?a mình tr? nên x?u xí mà còn làm t?n h?i cho c? th?, làm t?ng nguy c? gây ra ung th? tuy?n giáp. Th?c khuya lâu dài là m?t trong nh?ng nguyên nhân nu?i l?n các kh?i u ung th?, d?n ??n r?i lo?n n?i ti?t t?, cu?i cùng ?nh h??ng ??n s? trao ??i ch?t c?a t? bào c?a c? th? và làm t?ng nguy c? ung th?.

6. Ung th? d? dày: Nh?ng ng??i ?n u?ng ??m v?

Nhi?u ng??i có thói quen ?n u?ng r?t ??m v?, th?c ph?m nào c?ng ph?i cho thêm mu?i nhi?u h?n so v?i ng??i bình th??ng. Th?c ph?m ch? bi?n s?n, th?c ph?m mu?i, ngâm t?m ??p th??ng là m?t trong nh?ng nhóm th?c ?n ch?a nhi?u mu?i, ph? gia th?c ph?m.

Nh? m?i ng??i ??u bi?t, các lo?i th?c ph?m nh? v?y có th? gây ung th? d? dày n?u chúng ta ?n trong m?t th?i gian dài. Không ch? th?t n??ng, hun khói, th?c ?n ngâm mu?i ch?a r?t nhi?u ch?t gây ung th?, mà th?c ph?m chiên rán, bánh n??ng v?i d?u ?n ? nhi?t ?? cao s? d?ng nhi?u l?n c?ng s? t?o ra các ch?t gây ung th?. Vì v?y, dù ngon và ti?n l?i, b?n c?ng nên ?n ít.

Hãy l?a ch?n cách ch? bi?n h?p, lu?c, canh, thay vì ki?u ch? bi?n rán, xào v?i d?u m? ? nhi?t ??c cao. H?n ch? ?n th?c ?n mu?i, nên ?n các món ?n thanh ??m, ít d?u m?, không ch? h?n ch? ???c ung th?, mà còn gi?m nguy c? m?c các b?nh mãn tính nh? huy?t áp, m? máu, ti?u ???ng.

7. Ung th? tuy?n t?y: Nh?ng ng??i thích ?n ?? ng?t

Th??ng ?n ?? ng?t có nhi?u kh? n?ng phát tri?n ung th? tuy?n t?y, ??c bi?t là ? nh?ng b?nh nhân b? ti?u ???ng, xác su?t tuy?n t?y cao h?n ng??i bình th??ng t?i 2 l?n.

M?t ch? ?? ?n v?i l??ng calo cao c?ng v?i ch?t béo cao s? gây ra h?u qu? t??ng ???ng v?i vi?c “m? c?a” cho c?n b?nh ung th? tuy?n t?y t?n công vào c? th?. N?u b?n mu?n có s?c kh?e, nên c? g?ng ?n nhi?u h?n các lo?i trái cây và rau qu?.

8. Các kh?i u tim m?ch: Nh?ng ng??i béo phì

Tr?ng l??ng c? th? ???c cho là có s? liên quan ch?t ch? ??n các c?n b?nh mãn tính ph? bi?n nh?t ???c g?i chung v?i cái tên là “b?nh tam cao”, t?c là huy?t áp cao, m? máu cao và ???ng trong máu cao. Ng??i càng béo, nguy c? m?c huy?t áp càng cao.

Kh?ng ch? ch?ng t?ng huy?t áp là h?ng m?c công vi?c ??u tiên trong phòng ng?a và ?i?u tr? các b?nh tim m?ch và m?ch máu não. Huy?t áp ?i?u ch?nh ?n ??nh thì b?nh ??t qu?, m?ch máu não có th? gi?m kho?ng 45%, b?nh tim m?ch vành, nh?i máu c? tim gi?m 20%. Ki?m soát t?t huy?t áp có th? mang l?i l?i ích t??ng lai cho t?t c? các lo?i b?nh tim m?ch.

*Theo Health / Soha

>> N?u g?p ph?i tri?u ch?ng ?au b?ng d??i vì nó có th? c?nh báo m?t trong 5 c?n b?nh nguy hi?m sau

>> Nh?ng nguyên nhân ph? bi?n gây ?au vùng ch?u ? n? gi?i

>> Men gan t?ng là gan ?ang b? t?n th??ng: 2 th? ph?m gây t?ng men gan nhi?u ng??i Vi?t m?c

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here