Xu?t tinh y?u, tinh d?ch ít: 4 nguyên nhân và 5 cách phòng ng?a m?i nam gi?i nên bi?t

0
703
xu?t tinh y?u
xu?t tinh y?u

Hi?n t??ng xu?t tinh y?u ???c hi?u là trong quá trình xu?t tinh, dòng ch?y tinh d?ch di chuy?n t? trong ra ngoài r?t ch?m, ?ây là m?t bi?u hi?n nh? c?a ch?ng r?i lo?n ch?c n?ng tình d?c nam. Vì v?y, khi có c?m giác xu?t tinh y?u, b?n c?n nên ?i?u ch?nh k?p th?i.

Xuất tinh yếu, tinh d�ch ít: 4 nguyên nhân và 5 cách phòng ngừa mọi nam gi�i nên biết

Theo các chuyên gia, xu?t tinh y?u n?u ?? lâu dài có th? d?n ??n xu?t tinh s?m, b?t l?c, t? ?ó có th? gây ra vô sinh nam. Lý do d?n ??n hi?n t??ng xu?t tinh y?u là gì? Sau ?ây là câu tr? l?i cho nh?ng b?n kho?n ?ó.

Xu?t tinh y?u, tinh d?ch ít: 4 nguyên nhân và 5 cách phòng ng?a m?i nam gi?i nên bi?t - ?nh 1.

Nh?ng nguyên nhân gây ra hi?n t??ng xu?t tinh y?u

1. Tinh d?ch ít

Hãy hình dung, gi?ng nh? l??ng n??c có trong thùng ch?a càng ít, thì n??c ch?y ra ? vòi càng y?u, càng ít. T??ng t? nh? v?y, t?t c? các nguyên nhân d?n ??n xu?t tinh y?u ??u tiên b?t ngu?n t? s? l??ng tinh d?ch ít. Trong ?ó, vi?c xu?t tinh quá th??ng xuyên, viêm tuy?n ti?n li?t ???c cho là nh?ng y?u t? có liên quan.

2. Xu?t tinh ng??c

Trong tr??ng h?p bàng quang ?óng c?a không tri?t ??, ng??i ?ã t?ng tr?i qua vi?c ph?u thu?t c?t m? tuy?n ti?n li?t, ng??i t?ng c?t dây th?n kinh giao c?m, ph?u thu?t m? r?ng vùng ch?u, ho?c dùng m?t s? lo?i thu?c ch?ng t?ng huy?t áp nào ?ó… có th? d?n ??n xu?t tinh ng??c. Nh?ng nguyên nhân này có liên quan ??n tri?u ch?ng xu?t tinh y?u.

3. T?c ngh?n ni?u ??o

M?t s? ng??i b? t?ng s?n tuy?n ti?n li?t lành tính, ho?c b?t k? ch?n th??ng nào ? vùng ni?u ??o (ni?u ??o h?p, m?n sinh d?c, kh?i u) có th? làm suy y?u s?c m?nh khi xu?t tinh và gây ra ch?ng xu?t tinh y?u.

4. Nh?ng nguyên nhân do sinh lý khác

Có nhi?u nguyên nhân xu?t phát t? các y?u t? sinh lý c?ng có th? gây ra hi?n t??ng xu?t tinh y?u. Ch? y?u x?y ra ? nh?ng ng??i giao h?p quá th??ng xuyên, d?n ??n trung tâm v?n hành và qu?n lý s? xu?t tinh làm vi?c quá t?i, “xu?t kho” quá nhi?u d?n ??n c?n ngu?n.

Khi h? th?ng qu?n lý sinh lý làm vi?c quá t?i s? không ki?m soát t?t vi?c ?i?u khi?n xu?t tinh, d?n ??n xu?t tinh y?u.

N?u b?n th?y mình có kh? n?ng b? xu?t tinh y?u, nên tham kh?o ho?c th?m khám bác s? s?m.

Xu?t tinh y?u, tinh d?ch ít: 4 nguyên nhân và 5 cách phòng ng?a m?i nam gi?i nên bi?t - ?nh 2.

Nh?ng gi?i pháp phòng ng?a ch?ng xu?t tinh y?u, tinh d?ch ít

1. B?t k? khi nào 2 b?n làm chuy?n ?y, ??u c?n ph?i t?p trung tâm trí hoàn toàn cho cu?c yêu, không nên phân tâm, ?ang làm vi?c này mà ngh? ??n vi?c khác. Nên lo?i b? hoàn toàn nh?ng suy ngh? khác trong ??u b?n trong khi “lâm tr?n”.

2. ?i?u ch?nh t?n su?t quan h? tình d?c h?p lý tùy thu?c vào s?c kho? và l?a tu?i c?a b?n, ngh? ng?i thích h?p và tránh t?n su?t giao h?p quá nhi?u.

3. Hãy chú ý ??n ch?t l??ng c?a cu?c quan h? và làm ch? các k? thu?t trong khi quan h? tình d?c. Khi c?m giác ???c th?i ?i?m xu?t tinh ?ang ??n g?n, chính là lúc c?n thi?t ?? b?n t?ng t?c ?? và t?n su?t nhanh nh?t có th? ?? k?t thúc và nâng cao ch?t l??ng cu?c yêu m?t cách hoàn h?o nh?t.

4. Nên lo?i b? t?t c? các lo?i y?u t? tâm lý tiêu c?c ho?c suy ngh? x?u tr??c khi vào phòng ng?. Hãy ?? m?i lo toan ? bên ngoài, hai b?n nên chu?n b? toàn tâm toàn ý cho cu?c yêu ngay t? khi b?t ??u cho ??n khi k?t thúc.

5. Nuôi d??ng và phát tri?n thói quen s?ng lành m?nh, tích c?c, t?p th? d?c ??u ??n ?? t?ng c??ng s?c m?nh c? b?p. ??c bi?t là các vùng c? d??i c? th?.

*Theo Nam khoa/Health99/Soha

>> 7 lý do th?c s? khi?n nam gi?i không th? ??t c?c khoái

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here