T?p theo cách này hi?u qu? ch?a th?y nh?ng h?u qu? là không nh?!

0
492
luy?n t?p th? d?c
luy?n t?p th? d?c

M?t s? nghiên c?u nói: T?p th? d?c khi d? dày r?ng là t?t

Thông qua m?t s? nghiên c?u, các nhà khoa h?c ?ã rút ra k?t lu?n v? tác d?ng c?a t?p th? d?c lúc ?ói r?ng, t?p th? d?c khi d? dày r?ng giúp ??t cháy ch?t béo nhanh h?n.

M?t nghiên c?u nh? kh?o sát 12 nam gi?i ho?t ??ng trên máy ch?y b? ???c chia làm 2 nhóm tr??c và sau b?a sáng. K?t qu? nghiên c?u phát hi?n, nh?ng ng??i nh?n ?n t? ?êm hôm tr??c có kh? n?ng ??t cháy lên t?i 20% ch?t béo trong c? th? cùng ch? ?? t?p luy?n so v?i nh?ng ng??i t?p sau b?a sáng.

Bên c?nh ?ó, m?t s? lý thuy?t khác c?ng cho r?ng t?p th? d?c lúc ?ói giúp c?i thi?n hi?u su?t t?p luy?n. Có b?ng ch?ng cho th?y r?ng, vi?c t?p th? d?c khi l??ng carbohydrate th?p có th? giúp c?i thi?n hi?u su?t t?p luy?n.

Nh?ng th?c t?, t?p th? d?c lúc ?ói không ph?i là ý t??ng t?t ??i v?i ?a s? m?i ng??i. R?t nhi?u chuyên gia kh?ng ??nh ?i?u này. 

Nh? trên ?ã nói, m?t s? nghiên c?u cho r?ng quá trình ??t cháy ch?t béo có th? ho?t ??ng hi?u qu? h?n khi b?n t?p th? d?c tr??c khi ?n, tuy nhiên, nhi?u nghiên c?u khác l?i k?t lu?n ng??c l?i.

Báo cáo ??ng trên T?p chí Qu?c t? v? Dinh d??ng th? thao và Nghiên c?u trao ??i ch?t cho r?ng, m?t b?a ?n nh? tr??c khi t?p luy?n l?i có tác d?ng ??t cháy m? c? th? t?t h?n.

T?p luy?n khi b?ng r?ng: T?ng hi?u qu? hay gây h?u qu?? - ?nh 1.

(?nh minh h?a)

M?t nghiên c?u ???c công b? trên t?p chí Hi?p h?i Dinh d??ng Th? thao Qu?c t? cho th?y, không có s? khác bi?t gi?a nh?ng ph? n? t?p luy?n tr??c khi ?n và sau khi ?n.

Theo 1 bài báo ??ng trên t?p chí Time, t?p th? d?c khi b?ng r?ng có th? c?m th?y bu?n ng? ho?c ?au ??u nh? vì l??ng ???ng huy?t th?p.

Nhà nghiên c?u sinh lý c? và là giáo s? v? lão hóa Douglas Paddon-Jones t?i ??i h?c California (M?), cho bi?t: “M?t l??ng th?c ?n nh? s? giúp b?n tr?i qua bu?i t?p luy?n tho?i mái h?n và có nhi?u n?ng l??ng h?n”.

Giáo s? v? dinh d??ng Nancy Rodriguez t?i ??i h?c Connecticut (M?) c?ng cho bi?t: “Su?t ?êm, c? th? chúng ta ?i?u ch?nh sinh lý ?? chúng ta có th? s?ng sót, và bao g?m vi?c t? phá v? nó ?? duy trì l??ng ???ng huy?t c?a chúng ta.  

N?u b?n t?p th? d?c tr??c khi ?n, c? th? b?n v?n ti?p t?c ho?t ??ng trong tình tr?ng phá v? này, có th? d?n ??n m?t c?”.

Theo ti?n s? Josh Axe (M?), không có b?t k? nhiên li?u nào trong b?ng, b?n không th? làm b?t c? ?i?u gì h?t s?c ???c, k? c? t?p th? d?c c?ng v?y. M?t b?a ?n nh? tr??c khi t?p th? d?c v?i s? h? tr? c?a các thành ph?n nh? carbs, protein và ch?t béo lành m?nh có th? cung c?p cho b?n n?ng l??ng c?n thi?t ?? th?c hi?n m?t s? bài t?p c??ng ?? cao.

Th?m chí, ??i v?i nh?ng ng??i b? ti?u ???ng ho?c có ???ng huy?t th?p, ?n nh? tr??c khi t?p giúp b?n gi? an toàn trong quá trình t?p luy?n.

Bên c?nh ?ó, m?t ?i?u r?t quan tr?ng ??i v?i c? th? là s? ng?m n??c tr??c, trong và sau khi t?p luy?n. U?ng ?? n??c s? gi? m?c n?ng l??ng t?ng lên b?i, c? th? có th? ph?n ?ng nh?m l?n gi?a c? ch? khát và ?ói, u?ng ?? n??c còn giúp b?n gi?m c?n thèm ?n.

Thêm m?t ?i?u n?a, vi?c ?n nh? tr??c khi t?p luy?n còn giúp b?n ph?c h?i n?ng l??ng và c? b?p t?t h?n sau khi t?p luy?n.

T?p luy?n khi b?ng r?ng: T?ng hi?u qu? hay gây h?u qu?? - ?nh 3.

* Theo DrAxe/Livehack/Soha

>> 12 ??ng tác ??t cháy m? th?a nhanh nh?t: Không c?n ??n phòng Gym, hãy t?p ngay t?i nhà!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here